Biežāk lietotie termini

Sarkanā grāmata - reģistrs, kurā apkpota informāciju par retām un apdraudētām sugām;

Suga (bioloģiskā izpratnē) – taksonomijas vienība, kurā apvieno visus dzīvnieku, augu, sēņu, ķērpju un citu dzīvo būtņu īpatņus ar vienādām pazīmēm. Vienas sugas pārstāvji savā starpā var pāroties un radīt auglīgus pēcnācējus;

Suga (taksonomiskā izpratnē) – klasifikācijas pamatvienība un viens no taksonomiskajiem rangiem.  Sugas nosaukums ir binārs, tas sastāv no diviem vārdiem: ģints epiteta un sugas epiteta;

Taksons – dzīvo organismu kopums, kam ir noteiktas kopīgas pazīmes un kas atbilst organismu klasifikācijas kategorijai;

Īpašs aizsardzības režīms – speciālu aizsardzības teritoriju ar specifisku aizsardzības režīmu veidošana vai speciālu pasākumu noteikšanas taksona Latvijas populācijas saglabāšanai;

Endēms – taksons, kura izplatības areāls un izcelsme atbilst konkrētam (vienam!) bioģeogrāfiskajam reģionam ar ierobežotu platību. Šādam taksonam piemēroti būs šaura (lokāla) spektra vides un bioģeogrāfiskie apstākļi;

Dzīvotņu direktīva – Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

Putnu direktīva – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada
30. novembris ) par savvaļas putnu aizsardzību;

Dzīvotnes labvēlīgs aizsardzības stāvoklis – stāvoklis, pie kura:

  • tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir stabilas vai paplašinās;
  • tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un  paredzams, ka tās pastāvēs vismaz tuvākajā nākotnē;
  • ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu aizsardzība. Kritēriju piemērošanas nolūkā tiek izmantoti dzīvotņu stāvokļa vērtējumi, kas iekļauti Latvijas ziņojumā Eiropas Komisijai saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 17. pantu.

Lietussargsuga – vienkāršā veidā apzināmas sugas, kuru klātbūtne un stāvoklis dzīvotnē palīdz savlaicīgi pamanīt tajā notiekošās kvalitātes pārmaiņas un netieši liecina par citu sugu stāvokli biotopā (Auniņš red. 2013)

Dzīvotne (habitat) – Noteiktu specifisku abiotisku un biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga eksistē ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā (Anon. 2000);

Dzīvotnes tips (biotops / habitat type) – dabiskas vai daļēji dabiskas izcelsmes sauszemes vai ūdens teritorijas, ko raksturo noteiktas ģeogrāfiskas, abiotiskas un biotiskas pazīmes (Anon. 2000).

Dzīvotnes tipa (biotopa) indikatorsuga – suga, kuras bioloģiskie rādītāji (funkcionālie, populācijas vai sastopamības) tieši atspoguļo konkrētam dzīvotnes tipam raksturīgos vides apstākļus.

Latvijā reta dzīvotne  – dzīvotne(-s), kuras(-u) platība (vai skaits) sastāda nebūtisku daļu no kopējās Latvijas teritorijā ietilpstošas dabisko dzīvotņu platības (vai kopskaita).

Populācijas lejupslīde – populācijas skaitliskā lieluma, sastopamības apgabala, apdzīvotās platības, dzīvotnes vai dzīvotnes tipa samazināšanās.

Sugas aizsardzības mērķa vērtība jeb labvēlīga aizsardzības stāvokļa sliekšņa vērtība – skaitliski izteikta izplatības areāla vai populācijas lieluma vērtība, pie kuras sugas aizsardzības stāvoklis vērtējams kā labvēlīgs, t.i.,

  • tās populācijas dinamikas dati rāda, ka suga ilgstoši nodrošina savu eksistenci kā raksturīgā biotopa dzīvotspējīga sastāvdaļa;
  • tās dabiskais izplatības areāls nesamazinās un nav paredzams, ka tas samazināsies tuvākajā nākotnē;
  • tās dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli un, iespējams, tādi saglabāsies, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu īpatņu skaitu populācijās;

IUCN (International Union for Conservation of Nature) – Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība, kas kopš 1966. gada sistemātiski vāc, apkopo un publicē informāciju par sugu stāvokli, veidojot t.s. Sarkanos sarakstus jeb Sarkanās grāmatas.

IUCN kategoriju skaidrojumi

RE (Regionally Extinct) –  reģionā izzudusi suga;

CR (Critically Endangered) – kritiski apdraudēta suga;

EN (Endangered) – stipri apdraudēta suga (pastāv ļoti augsts izmiršanas risks savvaļā);

VU (Vulnerable) –  jutīga suga,

NT (Near Threatened) – gandrīz apdraudēta suga;

LC (Least Concern) – neapdraudēta suga (suga, kura savvaļā joprojām ir daudz un tā nav kvalificējama kā apdraudēta, gandrīz apdraudēta vai būtu atkarīga no saglabāšanas pasākumiem; novērtēta ar zemāku izzušanas risku)

DD (Data deficient) – suga, par kuru trūkst informācijas, lai novērtētu apdraudētības statusu;

NA (not applicable) - nav piemērojams.

Projekta finansētāji un partneri