LIFE FOR SPECIES projekts pārstāvēts vairākās starptautiskās konferencēs

Septembrī Eiropā norisinājušās vairākas starptautiskas konferences, kurās veiksmīgi pārstāvēts arī LIFE FOR SPECIES projekts. Katrs pasākums veltīts citai sugu grupai un jautājumiem par to izpēti un aizsardzību. Kopumā četri Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta sugu eksperti projektu pārstāvējuši trīs dažādos starptautiskos pasākumos.

Projekta bezmugurkaulnieku sugu grupas koordinators Dmitrijs Teļnovs septembra vidū (14.09.2023.-17.09.2023.) piedalījās 11. simpozijā par saproksilofāgo vaboļu aizsardzību, kas norisinājās Spānijā, Aranhuecā (Aranjuez). Šī simpoziju un semināru sērija, kas veltīta Eiropas saproksilofāgo vaboļu sugu izpētei un aizsardzībai, ar dažiem izņēmumiem notiek katru otro gadu. 11. simpozija mērķis bija dalīties ar zināšanām, pieredzi un inovatīvām metodēm saproksilofāgo vaboļu konstatēšanai un monitoringam Eiropā, īpašu uzsvaru liekot uz starptautiski un nacionāli aizsargājamām sugām.

D. Teļnovs, pārstāvot projektu LIFE FOR SPECIES, simpozijā piedalījās ar mutisku prezentāciju "Pirmais Latvijas saproksilofāgo vaboļu Sarkanais saraksts - projekts “LIFE FOR SPECIES”. Prezentācijas līdzautore - Gunta Čekstere, LIFE FOR SPECIES projekta vadītāja. Simpozija un semināra apmeklētāji tika iepazīstināti ar projekta mērķi, uzdevumiem, aktivitātēm un sasniegtajiem un plānotajiem rezultātiem saistībā ar apdraudētajām un starptautiski un nacionāli aizsargātajām saproksilofāgo vaboļu sugām Latvijā. 

Dalība simpozijā ļāva secināt, ka Latvija ir pēdējā Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona valsts, kurai vēl nav nacionālā apdraudēto sugu, tai skaitā saproksilofāgo vaboļu, Sarkanā saraksta. Pasākuma gaitā vairākkārt tika uzvērta LIFE programmas nozīme un sniegtās iespējas vaboļu sugu izpētei un aizsardzībai.

D.Teļnovs prezentē mutisku ziņojumu. Foto: K. Greķe

No 4. līdz 8. septembrim, projekta LIFE FOR SPECIESzivju sugu grupas koordinators Jānis Bajinskis pārstāvēja projektu  XVII Eiropas Ihtioloģijas kongresā, kas notika Prāgā, Čehijā. Arī šī kongresa mērķis bija dalīties zināšanās starp dažādu pētniecības jomu zinātniekiem. Kongresa ietvaros norisinājās 9 simpoziji, kuros 7 plenārās lekcijās uzstājās attiecīgo jomu vadošie eksperti, tika sniegtas119 īsformāta mutiskas prezentācijas un 93 stenda ziņojumi.

J. Bajinskis pasākuma laikā sniedza mutisku prezentāciju par LIFE FOR SPECIES projekta ieguldījumu dažādu apdraudēto zivju sugu aizsardzībā Latvijā (prezentācijas līdzautori - projekta vadītāja Gunta Čekstere un jūras zivju sugu eksperts Jānis Gruduls).

Arī šī kongresa ietvaros tika atzīts, ka LIFE programmai ir liela nozīme Eiropas apdraudēto zivju sugu aizsardzības un pētniecības finansēšanā, kā arī tika sniegti vērtīgi padomi par to, kā veiksmīgi pieteikt un realizēt LIFE programmas projektus.

No 4. līdz 8. septembrim norisinājās arī XIX Eiropas Mikologu kongress, kurš notika Perudžā (Perugia), Itālijā un tajā projektu pārstāvēja divas sēņu sugu ekspertes - Inita Dāniele un Diāna Meiere. Eksperšu dalība pasākumā tika nodrošināta  pateicoties LIFE FOR SPECIES projekta un Latvijas Nacionālā dabas muzeja finansiālam atbalstam.

Kongresā tika ietverts ļoti plašs tēmu klāsts, sākot no sēņu sugu aizsardzības līdz to pielietošanai medicīnā. Projekta eksperšu prezentācijās tika uzsvērti jaunākie Latvijas padraudēto sēņu sugu saraksta papildinājumi, kas tika veikti saskaņā ar IUCN kritērijiem. 

I. Dāniele kongresā sniedza mutisku prezentāciju (ziņojuma līdzautore D.Meiere) “Jaunais Latvijas sēņu Sarkanais saraksts, balstīts uz IUCN kritērijiem”, kurā informēja par sēņu sugu aizsardzības vēsturi Latvijā un šī brīža statusu, kā arī iepazīstināja klausītājus ar LIFE FOR SPECIES projekta laikā izstrādāto jauno sēņu sugu Sarkano sarakstu. Savukārt D. Meiere piedalījās kongresā ar stenda ziņojumu "Izmaiņas Latvijas sēņu Sarkanajā sarakstā (koksni apdzīvojošās Aphyllophorales), pamatojoties uz IUCN kritērijiem", kurā bija apkopota informācija par koksnē mītošām sēnēm, kas iekļautas jaunajā sēņu sugu Sarkanajā sarakstā, sniedzot ieskatu arī par IUCN kritēriju pielietošanu šo sēņu sugu izvērtēšanā Latvijā

Balstoties uz visu iepriekšminēto projekta ekspertu atsauksmēm, var secināt, ka Latvija šobrīd atpaliek no citām Eiropas valstīm sugu Sarkano sarakstu izveidē. Tas nostiprina projekta LIFE FOR SPECIES aktualitāti un nozīmību Latvijas sugu aizsardzības pasākumu kontekstā. Tāpat, vispārēji tiek atzīta LIFE programmas nozīme dažādu sugu un sugu grupu aizsardzības pasākumu finansēšanā un ieviešanā.

Projekta finansētāji un partneri