XXVI Starptautiskajā entomoloģijas kongresā sniegts ziņojums par LIFE for Species projektu

No 17. līdz 22. jūlijam Helsinkos (Somijā) notiek XXVI Starptautiskais entomoloģijas kongress (XXVI International Congress of Entomology). Kongress ir ļoti vērienīgs - tā ietvaros notiek 168 simpoziji, savukārt kongresam kopā reģistrējušies ap 2500 dalībnieki no visiem pasaules kontinentiem.

Kongresa ietvaros tiek organizēts arī speciāls LIFE programmas projektu simpozijs “LIFE programme: Funding direct action to protect Europe’s threatened insects”, kura mērķis ir iepazīstināt kongresa dalībniekus ar LIFE programmu un tās plašajām iespējām piesaistīt LIFE finansējumu bezmugurkaulnieku izpētei un aizsardzībai. 

Kongresa simpozijā piedalās arī LU Bioloģijas institūta sugu eksperts un bezmugurkaulnieku sugu grupas vadītājs Dmitrijs Teļnovs ar mutisku referātu un stenda ziņojumu “Projekta “LIFE FOR SPECIES” ieguldījums apdraudētās entomofaunas aizsardzībā Latvijā” (“Contribution by the 'LIFE FOR SPECIES' project to the protection of threatened entomofauna in Latvia”). Kongresa dalībnieki iepazīstināti ar projekta mērķi, uzdevumiem, aktivitātēm un galvenajiem plānotajiem rezultātiem saistībā ar retām, apdraudētām un aizsargājamām sugām Latvijā.

Ziņojuma līdzautori: G.Čekstere (LU), J.Dzenis (DAP).  

Vairāk informācija par kongresu un simpoziju šeit:  

Foto: Dmitrijs Teļnovs, Panos Fetsis, Rūta Rozenfelde

Materiāls sagatavots Eiropas Komisijas LIFE projekta “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite un izpratne” (projekta Nr. LIFE19 GIE/LV/000857 – LIFE FOR SPECIES) ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Šis materiāls satur tikai projekta LIFE FOR SPECIES īstenotāju viedokli,  Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekta finansētāji un partneri