Noslēgušās IUCN ekspertu apmācības

Visu aprīli projekta LIFE FOR SPECIES ietvaros, projekta ekspertiem norisinājās apmācības sugu izvērtēšanai pēc IUCN kritērijiem. Apmācības vadīja IUCN treneres Catarina Fonseca no Portugāles un Eve Englefield no Lielbritānijas.

Projekta eksperti no visām sugu grupām (sūnas, ķērpji, sēnes, vaskulārie augi, bezmugurkaulnieki, zivis, putni un zīdītāji) aprīļa mēnesī apguva sugu izmiršanas varbūtības izvērtējumu pēc IUCN kritērijiem. IUCN ( International Union for Conservation of Nature) jeb Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība ir 1945. gadā dibināta organizācija, kuras mērķi ir vērsti uz zinātniski pamatotas informācijas par sugām un to stāvokli vākšanu un apkopošanu un publicēšanu, veidojot Sarkano grāmatu. Organizācija izstrādājusi vienotu metodiku, sugu stāvokļa novērtēšanai. Tik plaša mēroga IUCN mācības Latvijā norisinājās pirmo reizi. 

Stāsta IUCN sertificētais eksperts, projekta bezmugurkaulnieku sugu grupu vadītājs Dmitrijs Teļnovs:

"Šādas apmācības ir svarīgas primāri tāpēc, kā IUCN ir izstrādāti un daudzos šis organizācijas darbības gados precizēti un aprobēti stingri noteikti kritēriji savvaļas sugu apdraudējuma noteikšanai. Latvijas ekspertiem būtu svarīgi vienādi izprast šos kritērijus, IUCN lietoto terminoloģiju, “nokalibrēties”, lai ekspertu sagatavotie sugu izvērtējumi būtu veikti atbilstoši IUCN starptautiski aprobētajai un respektētai metodikai. Papildus tam, IUCN metodika sugu apdraudējuma izvērtēšanai ir vairāku pakāpju process un prasa iedziļināšanos. Ir praktiskāk un vieglāk uztverams, ja visu šo informāciju pasniedz kopīgās mācībās un nostiprina ar testu uzdevumiem."

Mācību kurss tika pielāgāgots Latvijas situācijai un specifikai, piemēram, ģeogrāfiskajai atrašanās vietai. Lektores, IUCN treneres Catarina Fonseca no Portugāles un Eve Englefield no Lielbritānijas bija sagatavojušas daudzpusīgas mācības, ietverot teorijas kursus, praktiskos darbus grupās, mājas darbus, kā arī pārbaudes darbus. Kopumā mācībās piedalījās 50 eksperti no dažādām sugu grupām. Apgūtās prasmes tiks pielietotas Latvijas reto un aizsrgājamo sugu izvērtēšanā. 

Projekta finansētāji un partneri